Etapy windykacji wierzytelności

Windykacja polubowna

W oparciu o wieloletnie doświadczenie dobieramy takie działania windykacyjne, które pozwolą na wypracowanie najbardziej korzystnego dla Zleceniodawcy rozwiązania problemu trudno ściągalnych należności. Prowadzone przez nas negocjacje mają doprowadzić do szybkiej zapłaty. Dłużnik ma świadomość jakie będą konsekwencje prawne i finansowe wynikające z odmowy spłaty zadłużenia. Na potrzeby realizacji usługi wykorzystywany jest cały wachlarz narzędzi windykacyjnych.

Windykacja polubowna obejmuje:

 • wysyłanie wezwań do zapłaty pod rygorem kierowania spraw na drogę postępowania sądowego,
 • negocjowanie sposobów oraz terminów zapłaty,
 • zawieranie porozumień dotyczących odroczenia terminów płatności długów lub rozłożenia ich na raty i nadzorowanie realizacji tych porozumień,
 • uzyskanie pisemnego uznania długu, przerywającego bieg przedawnienia oraz potwierdzającego fakt istnienia wierzytelności,
 • ustalenie aktualnych danych teleadresowych dłużnika, w tym pozyskanie dokumentacji rejestrowej dłużnika,
 • prowizja płatna od wyegzekwowanej należności

Windykacja sądowa

Kancelaria Prawna działająca na wyłączność INDOS WARSZAWA S.A. oferuje Klientom profesjonalną, kompleksową pomoc prawną, w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego.  Działania Kancelarii przy współpracy z INDOS WARSZAWA S.A. koncentrują się przede wszystkim na prowadzeniu postępowań sądowych i egzekucyjnych, mających na celu odzyskanie należności pieniężnych. Nasi Klienci są reprezentowani przez radcę prawnego w każdej instancji postępowania procesowego i egzekucyjnego. Zapewniamy zachowanie pełnej tajemnicy zawodowej w sprawach objętych obsługą prawną.

Obsługa wierzytelności na tym etapie postępowania obejmuje w szczególności:

 • ocenę dokumentacji dotyczącej wierzytelności,
 • wybór trybu postępowania,
 • uzyskanie dokumentów rejestrowych dłużnika z CEDIG lub KRS,
 • sporządzenie pozwu i dalszych pism procesowych,
 • reprezentację Klienta przed właściwym sądem,
 • nadzór nad przebiegiem postępowania sądowego,
 • sporządzenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.

Dochodzenie należności na etapie postępowania sądowego, zakończonego tytułem wykonawczym jest częścią kompleksowego procesu obsługi wierzytelności. Umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenie majątku Dłużnika oraz pozwala uniknąć przedawnienia roszczenia.

Egzekucja komornicza

Prawomocne orzeczenie sądu otwiera wierzycielowi możliwość  dochodzenia roszczenia w drodze egzekucji komorniczej.

Skuteczność i czas trwania egzekucji komorniczej zależą nie tylko od wypłacalności dłużnika, ale także od aktywności organów egzekucyjnych. Podczas postępowania egzekucyjnego ustalamy majątek dłużnika i zlecamy jego zajęcie komornikowi. Reprezentując interesy Klienta, czuwamy nad prawidłowym przebiegiem całego postępowania, nadzorujemy czynności komornika i przyspieszamy realizację zlecenia.

Postępowanie egzekucyjne obejmuje:

 • sporządzenie wniosku egzekucyjnego,
 • złożenie dokumentów do właściwej kancelarii komorniczej (współpracujemy z kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju),
 • reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym,
 • ustalenie aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika,
 • przekazywanie organom egzekucyjnym aktualnych informacji na temat majątku dłużnika,
 • stały monitoring i nadzór nad działaniami organów egzekucyjnych,
 • wyegzekwowanie należności lub uzyskanie od komornika postanowienia o umorzeniu  postępowania egzekucyjnego w przypadku  jego  bezskuteczności, co pozwala uznać wierzytelność za koszt uzyskania przychodu.

Prowadzenie postępowania egzekucyjnego nie oznacza definitywnego zakończenia kontaktu z dłużnikiem. Pracownicy działu windykacji przed i w trakcie egzekucji podejmują negocjacje w celu zapłaty całej dochodzonej wierzytelności. Szybka spłata zobowiązania przez dłużnika to niższe koszty egzekucji.

Faktoring

Długie terminy płatności nie muszą Cię ograniczać.
Zyskaj natychmiastowe finansowanie.
zamów teraz

Zakup pojedyńczych faktur

zamów teraz

Zleć windykację

zamów teraz